Ban Giám Hiệu

Danh sách Ban giám hiệu nhà trường năm học 2020 - 2021

Danh sách ban lãnh đạo nhà trường năm học 2018 - 2019

Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường năm học 2017 - 2018

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - THƯỜNG TÍN NĂM HỌC 2016 - 2017

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Ban Giám Hiệu trường THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín  

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ 

Tìm kiếm

Từ điển