DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 A4 NĂM HỌC 2011 – 2012  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – THƯỜNG TÍN

 

 

         DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 A4 NĂM HỌC 2011 – 2012

                  

                                         GVCN :   NGUYỄN THỊ THANH

 

 

 

STT

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Giíi

THCS

Quª qu¸n

1

NguyÔn Cao An

28/11/1996

Nam

Duyªn Th¸i

Hµ T©y

2

Bïi Nam Anh

5/19/1996

V¨n B×nh

Hµ T©y

3

NguyÔn TuÊn Anh

9/6/1996

Nam

V¨n §iÓn

Hµ Néi

4

Bïi Linh Chi

10/16/1996

Ninh Së

Hµ T©y

5

Lª §×nh Chung

10/15/1996

Nam

V¨n §iÓn

Hµ Néi

6

NguyÔn Thµnh C«ng

1/12/1996

Nam

VÜnh Quúnh

Hµ Néi

7

NguyÔn M¹nh Cư­êng

8/18/1996

Nam

Ninh Së

Hµ Néi

Tìm kiếm

Từ điển