DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 D8 NĂM HỌC 2011 – 2012  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – THƯỜNG TÍN

 

        DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 D8 NĂM HỌC 2011 – 2012

                  

                                                       GVCN : NGUYỄN THỊ CHÍNH

  

STT

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Giíi

THCS

Quª qu¸n

1

NguyÔn Hoµng Anh

8/25/1996

Nam

Ngò HiÖp

Hµ Néi

2

NguyÔn Kim mai Anh

12/24/1996

§¹i ¸ng

Hµ néi

3

Ph¹m ThÞ huÖ Anh

8/3/1996

NhÞ Khª

Hµ T©y

4

NguyÔn Xu©n ChiÕn

9/19/1996

Nam

Duyªn Th¸i

Hµ Néi

5

TrÇn Thµnh C«ng

10/31/1996

Nam

§«ng Mü

Hµ Néi

6

Phïng M¹nh C­ ưêng

8/17/1996

Nam

Duyªn Th¸i

Hµ T©y

7

Bïi Quang Dòng

10/22/1996

Nam

Hoµng LiÖt

Tìm kiếm

Từ điển