ĐIÊM THI HK II KHỐI 12 PHÒNG 6 + 7+ 8+ 9 

 PHÒNG 6
 

Tìm kiếm

Từ điển

STT
SBD
Hä vµ tªn
Líp
Ngµy sinh
nn
sinh
to¸n
®Þa
v¨n
 
 
1
240131
Ph¹m Trung Hïng
12A1
15/03/93
9
7
6
8
8
6
 
2
240132
TrÇn ViÖt Hïng
12A1
4/12/93
5
8
8
9
8
7
 
3
240133
§Æng V¨n Huy
12D9
6/9/93
10
8
6
9
6
2
 
4
240134
Lư­u Quang Huy
12D8