Nội quy nhà trường

Nội qui học sinh năm học 2020 - 2021

Nội qui dành cho học sinh năm học 2017 - 2018

 

NỘI QUY NĂM HỌC 2012-2013 

1. Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước. 2. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu, đoàn kết tôn trọng, thương yêu đồng nghiệp và học sinh.

NỘI QUY CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- THƯỜNG TÍN NĂM HỌC 2011-2012 

  

Hướng dẫn về việc thực hiện nội quy của trường năm học 2012 -2013 

QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- THƯỜNG TÍN 

Tìm kiếm

Từ điển