Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín cập nhật thời khóa biểu mới học kỳ I năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 14 tháng 12 năm 2020) dành cho học sinh.

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (Áp dụng từ ngày 15 tháng 08 năm 2016)

Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín cập nhật thời khóa biểu mới học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (Áp dụng từ ngày 15 tháng 08 năm 2016), dành cho học sinh.Khối 12

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 ( Áp dùng từ ngày 22 tháng 2 năm 2016)

Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín cập nhật thời khóa biểu mới học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 22 tháng 2 năm 2016), dành cho học sinh.

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 ( Áp dùng từ ngày 28 tháng 12 năm 2015)

Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín cập nhật thời khóa biểu mới học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 28 tháng 12 năm 2015), dành cho giáo viên và học sinh.

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 ( Áp dùng từ ngày 16 tháng 11 năm 2015)

Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín cập nhật thời khóa biểu mới học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 16 tháng 11 năm 2015), dành cho giáo viên và học sinh.Thời khóa biểu dành cho giáo viên:

THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 14/9/2015) 

Tìm kiếm

Từ điển