VỚI BIỂN 

Anh yêu biển tưởng chừng hơn biển nữa

Ví von thôi, từng ngọn sóng yêu bờ

 

Anh yêu biển tưởng chừng hơn biển nữa

Ví von thôi, từng ngọn sóng yêu bờ

Anh nhớ biển tưởng chừng hơn biển nhớ

Một chấm buồm kì ảo phía xanh lơ.

 

Biển đa nghĩa, biển của nhiều bất chắc

Em đa mang của hờn giận bất thường

Nên anh chắc hơn một lần tâm bão

Quất thơ mình ngàn vạn vết thương.

 

Để xa xót lòng anh như muối biển

Anh cô đơn hoá đá phía mong chờ

Hài bi khuất trong lá buồm ẩn hiện

Hai mặt đời sau trước mỗi trang thơ!

                              
 
                 N.T.D
 

Tìm kiếm

Từ điển